A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Брошнівська гімназія Брошнів-Осадської селищної ради об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області

Нормативно-правова база діяльності служби

Статті Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», які є найбільш значущими для соціально – психологічної служби

У с.76 ЗУ «Про освіту» вказує, що психологічна служба повинна існувати в системі освіти, і соціальні педагоги і психологи є педагогічними працівниками.  А ЗУ «Про загальну середню освіту», конкретизує те, що на психологічну службу поширюються ті самі права і обов’язки як на вчителя-предметника.

Згідно з новою редакцією Закону України «Про освіту», який набув чинності у вересні 2017 р., діяльність психологічної служби регламентується статтею 76 «Психологічна служба та соціально-педагогічний патронаж у системі освіти»:

1. У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи.

2. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню), надання консультативної допомоги батькам, психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування). Соціально-педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами.

{Частина друга статті 76 в редакції Закону № 2657-VIII від 18.12.2018}

3. За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать до педагогічних працівників.

ЗУ«Про повну загальну середню освіту»

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. Для цілей цього Закону наведені терміни вживаються в такому значенні:

1) безпечне освітнє середовище - сукупність умов у закладі освіти, що унеможливлюють заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливлюють вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин;

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

1. Учасниками освітнього процесу в закладах освіти є:

 • учні;
 • педагогічні працівники;
 • інші працівники закладу освіти;
 • батьки учнів;
 • асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог частини сьомої статті 26 цього Закону).

2. Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу освіти.

3. Не можуть працювати в закладі освіти або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини.

Стаття 22. Педагогічні працівники

1. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Педагогічні працівники мають права, визначені Законом України "Про освіту", цим Законом, законодавством, колективним договором, трудовим договором та/або установчими документами закладу освіти.

Педагогічні працівники закладів освіти приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог цього Закону та законодавства про працю.

Педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

Засновники приватних та корпоративних закладів освіти самостійно визначають порядок укладання трудових договорів, у тому числі строкових, з особами, які приймаються на посади працівників відповідних закладів освіти відповідно до вимог цього Закону та законодавства про працю.

3. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені Законом України "Про освіту", цим Законом, іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту";
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

Стаття 24. Робочий час та оплата праці педагогічних працівників

1. Робочий час педагогічного працівника включає час, необхідний для виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Конкретний перелік посадових обов’язків визначається посадовою інструкцією, яка затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

2. Засновник або уповноважений ним орган, керівники закладів освіти та їхніх структурних підрозділів не мають права вимагати від педагогічних працівників виконання роботи, не передбаченої укладеним письмовим трудовим договором та/або посадовою інструкцією.

Документи, що визначають мету, завдання, зміст діяльності соціальних педагогів закладів освіти:

 • Положення про психологічну службу у системі освіти України, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за № 885/32337
 • Посадова інструкція соціального педагога, практичного психолога закладу освіти
 • Річний план роботи соціального педагога, практичного психолога
 • Наказ МОН від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, по роботі з дітьми-інвалідами Міністерства освіти і науки України» (ще діючий)
 • Типова документація працівників психологічної служби у системі освіти України №1/9 – 477 від 27.07.2019р.
 • Лист про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.
 • Інші нормативно-правові акти та службова кореспонденція, яка добре описана у листі від  27.07.2020 № 22.1/10-1495 Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора